ikona telefon Dane
kontaktowe


ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236
ikona alarm Informacje
o awariach


tel. 507 424 249
UE

UE

Przetargi

01.12.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 58
63-610 Sompolno
Cena brutto oferty: 3,76 zł/dm3
ilość otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie: oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i w rankingu ofert uzyskała największą liczbę punktów.

Jednocześnie informujemy, że żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona ani odrzucona.

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

28.10.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE.

Otwarcie ofert miało miejsce 28.10.2020r, o godz. 10.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4,04 zł‚/litr brutto.

Oferty złożyły cztery firmy:

 

Watis Sp. z o.o.

Al. Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo

cena brutto po upuście 3,86 zł/litr

 

Hawa S.A.

ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno

cena brutto po upuście 3,79 zł/litr

 

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

cena brutto po upuście 3,76 zł/litr

 

Petrol - Hawen Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

cena brutto po upuście 3,79 zł/litr

 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

12.10.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Ogłoszenie opublikowane w biuletynie UZP dnia 12.10.2020r

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 50.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 28 października 2020r. do godz. 9.00. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 28 października 2020r. godz. 10.00. 

Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

Data
16
11
2020
Brak planowanych przetargów.

Brak planowanych przetargów.zdjęcie
Data
16
11
2020
Brak planowanych przetargów.

Brak planowanych przetargów.zdjęcie
Data
16
11
2020
Brak planowanych przetargów.

Brak planowanych przetargów.zdjęcie
W czym możemy
pomócMasz pytania? Wypełni formularz on-line lub skontaktuj się z nami


tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236


Zobacz więcej więcej
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.