ikona telefon Dane
kontaktowe


ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236
ikona alarm Informacje
o awariach


tel. 507 424 249
UE

UE

Nabory aktualne

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie - Kasjer ( umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu ).

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

- niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- posiadanie co najmniej  wykształcenia średniego kierunek rachunkowość, ekonomia,

- co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

- obsługa komputera, znajomość programów biurowych, w tym Comarch ERP Optima,

- znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, podatku od towaru i usług VAT, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,.

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- kreatywność,

- obowiązkowość

- dyspozycyjność

- dodatkowym atutem osoby ubiegającej się o stanowisko będzie doświadczenie w przygotowywaniu raportów i sprawozdań środowiskowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie kasy Zakładu zgodnie z instrukcją kasową,
przyjmowanie wpłat za: czynsze, usługi komunalne, usługi wod-kan, pozostałych,
dokonywanie wypłat na podstawie udokumentowanych dowodów (rachunki, zaliczki, listy płac, delegacje)
sprawdzanie dowodów zakupu i kasowych pod względem formalno-rachunkowym,
sporządzanie sprawozdań kasowych, zestawień wpływów, informacji o stanie środków finansowych, sporządzanie raportów kasowych,
współuczestnictwo w pracach przy uzgadnianiu obrotów i sald;
dekretowanie, księgowanie dowodów księgowych na swoim stanowisku
zbieranie podpisów osób memoriałowo odpowiedzialnych za zakupy oraz sporządzanie przelewów,
rozliczanie obrotów i sald miesięcznych i rocznych oraz kontrola ich prawidłowości i rzetelności,
rozliczanie końcowe roku, zamykanie kont,
rozliczanie miesięczne kosztów działalności,
przestrzeganie ustawy o finansach publicznych,
kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupu i pozostałych,
wykonywanie innych nie wymienionych zadań, które na mocy przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika zakładu należą do kompetencji księgowego – kasjera,

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

- kwestionariusz osobowy

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowych kwalifikacji,

- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,

- pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

- miejsce wykonywania pracy – Zakład Gospodarki Komunalnej, Witkowo,  ul. Wrzesińska 14

- praca przy komputerze.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej, 62-230 Witkowo, ul. Wrzesińska 14 lub składać osobiście w sekretariacie zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2021r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer”.

 

Dokumenty, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest p. Kamilla Walczewska – kadrowa.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej zakładu www.zgk-witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

W czym możemy
pomócMasz pytania? Wypełni formularz on-line lub skontaktuj się z nami


tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236


Zobacz więcej więcej
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.